شرکت پتروشیمی پارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 
 
شماره مناقصه: 91-141/م
موضوع مناقصه: خرید ساپورتهای تاورهای 401 و 402 شرکت پترو شیمی پارس
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1391/08/02
آخرین مهلت: 1391/08/01
- موضوع :: خرید ساپورتهای تاورهای 101 و 104
4 - زمان تحویل: حداکثر زمان جهت تحویل کلیه ساپورتهای فوق ، 10 )ده( ماه پس ازعقدد قدرارداد ودریافت پیش پرداخت می باشد .
3 - تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 5٪ مبلغ پیشنهادی اسدت کده بده شدرکت پتروش دیمی » الف « بایستی به یکی از صورتهای زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت پارس تسلیم شود.
الف - ضمانتنامه بانکی
ب - چک تضمین شده بانکی
ج- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 33310 بانک تجارت شعبه پتروشیمی منطقه
پارس کد شعبه 43130 به نشانی استان بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - کمپ مثلثی
1331 لغایدت /03 / 11 مورخ 13 / 8 الی 00 / -1 زمان توزیع اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از ساعت 00
1331/03 توزیع می گردد. / 40
5 - نشانی محل توزیع اسناد مناقصه : بندرعسلویه – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شرکت
پتروشیمی پارس - امور حقوقی و پیمانها . ضمناً ، درصورت درخواست کتبی دعوت شدگان ،
نیز توزیع می گردد. E-mail اسنادمناقصه از طریق پست الکترونیکی
فایل:
 
 
پیوندهای مفید
شرکت پتروشیمی پارس
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پتروشيمي پارس ميباشد.
 
Powered by DorsaPortal